aTermékek

ISO log

Virtulis tra

Garancia feltételek

1. Az eladó a termék használata során kiderülő rejtett, az átadás előtt keletkezett anyag- vagy gyártási hibáira a vásárlás, illetve a termék vevő részére részéée történő átadása napjától szímtott 24 hónapig terjedő, jótállást vállal. A 151/2003.(1X.22.) Korm. rendelet 2.§(1) bekezdése értelmében tartós fogyasztási cikkekre a kötelező jótállás időtartama egy év (12 hónap), de a gyártó, illetve a forgalmazó ennél többet is vállalhat. A Kärcher berendezéseinek műszaki színvonala, megbízhatósága lehetővé teszi a 24 hónapos jótállási határidő vállalását. Felhívjuk a figyelmet arra,hogy a jótállá a vevő törvényből eredő jogait nem érinti! A vevőt ennek megfelelően megilletik a Ptk.30 11/A.§-iban foglalt szavatossági jogok, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján biztosítótt jogok. 

A termék gyártója : ALFRED Kärcher GmbH. D-71349 Winnenden, Postfach 800

A termék importálója és forgalmazója: Kärcher Hungária Kft. 2051 Biatorbágy. Tormásrét út 2. Tel.: 23/530-640, Fax.: 23/530-341

Eladó szerv neve, címe: Szőke Katalin 6000 Kecskemét, Olimpia u.1 tel: 06 30 7485341

 

2. A termék jelentős része a MOTOR.

3. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET A JÓTÁLLÁST VÁLLALÓ CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy eladási jegyzék) ESETÉN PÓTOL.

4.Figyelem ! Az eladó követelje meg a vásárlás,l illetve a termék átadása napjának feltüntetését az eladó szerv részére előírt rovatban és a jótállási szelvényen.

5. A jótállási jegy alapján a jótállási időn belüli, Magyarország területén, valamint Magyarország területén kívül tröténő használat következtében felmerült meghibásodás esetén, a vevő választása szerint:

- díjmentes javítást, vagy cserét kérhet, kivéve ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy az eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a meghibásodás súlyát és a vevőnek okozott kénylemetlenséget; az eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, ha a vevő a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza;

- ha a vevő javítást kér, a javítás során kicserélt hibás alkatrészek az eladó tulajdonábaa kerülnek.

6. Javítás után a termékbe új alkatrészt kell beépíteni. A kijavítást vagy a kicserélést az eladó megfelelő határidőn belül köteles elvégezni. Az eladó kijelenti, hogy törekedik arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

7. Ha a vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy a kijavítást vagy kicserélést az eladó megfelelő határidőn belül nem tudja vállalni, a vevő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak. Ha az eladó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a vevő a hibát az eladó költségére maga kijavíthatj vagy kijavíttathatja.

8. A termék kijavítása esetén a jótállási időtartam meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időval, amely alatt a veő a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A termékek, vagy jelentős részének kicserélése esetében a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újrakezdődik. Ezt a rendelkezést alkalmazzuk abban az esetben is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

9. Eljárás vita esetén: A jótállásra kötelezett (azaz az eladó) a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az eladó a vevő kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a vevőnek át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a vevő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha az eladó a vevő igényének teljesíthetőségéről anak bejelentésekor nem tud nyilatkozi, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt. Ha a hiba tényének, jellegének, illetve keletkezési időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, a vevő a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvélemyényezés lehetővé tétele érdekében az eladó fokozott együttműködésre köteles. Ennek érdekében köteles a vevő részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira is vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a vevő a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat. Az eladó által jegyzőkönyvben feltüntetendő adatok körét a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet sorolja fel.

10. A jótállási jegyen a vevő által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy aláírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Tájékozatajuk, hogy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vevő részére átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét..

11. A termék HÁZTARTÁSI célra készült, az ettől eltérő alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik rendeltetésszerű használatból eredő a természetes elhasználódásból eredő meghibásodásokra sem .

12. Jótállási javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenébe végezhetik a jegyen feltüntetett javító szolgálatok, szervizek. 

13. A jótállási jegy javítási szelvépnyeket tartalmaz. Ellenőrizze, hogy minden javításnal a szelvényről a javító szolgálat, illetve annak szerelője leszakítsa az ellenőrző szelvényrészt és a tőszelvény minden rovatát töltse ki.

14. A jótállási jegy tartozéka : Javítási szelvények.

15. A jótállási javítást a jótállási jegy első oldalán feltüntetett szervizek végzik. A vevő a kijavítás iránti igényét az eladónál , vagy a fenti javítószolgálatnál közvetlenül is bejelntheti. 

16. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetsé helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el-és visszaszállítésról a forgalmazó gondoskodik.

17. A vevő jótállási igénye- a fentiek szerint- a termék vásárlástól, átadásától számított 24 hónapon belül érvényesítheti. Ha vevő jótállási igényeit neki fel nem róható okból a 24 hónapos jótállási határidőn belül nem tudja érvényesíteni, amennyiben az igényérvényesítés elmaradása neki nem felróható, így különösen, ha a hiba  jellegénél fogva nem volt felismerhető, igényét a vásárlás, illetve a termék átadásának napjától szamított 3 éven belül, az eladó szavatosságára vonatkozó szabályok szerint, szavatossági igényként érvényesítheti. A szavatosság rejtett hiba esetén a vásárlást követő 36. hónap végéig érvényesíthető. A szavatossági igényt a termék eladójánál kell bejelenteni.   

 

 

 

 

Az OpenCart támogatásával. Tartalommal megtölti a Polár Computer
IFESZ Webáruház © 2022